Wederopbouw

Wederopbouw

Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in Olst in 1948.

Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in Olst in 1948.

Na de vreugde van de bevrijding brak het gewone leven weer aan. In de eerste jaren heerste er veel schaarste. Nog jarenlang bleven bepaalde producten op de bon De lonen werden laag gehouden om de wederopbouw van ons land mogelijk te maken. In deze periode klom het ledental van Euphonia van 37 in 1945 tot 59 in 1957.

In het bevrijdingsjaar werden de muzikale activiteiten van voorheen geleidelijk aan weer opgepakt. Er werden concerten gegeven bij de repatriëring van het Kamp, het festival in Haarlo, het koninginnefeest, het volksfeest en bij het buurtfeest van de Kattenborg.  Het ‘Kamp’ waarvan sprake is, betrof het in 1942 in gebruik genomen kampement van de Nederlandse Arbeidsdienst aan de Lintveldseweg. Na de oorlog bivakkeerde hier een klein detachement van de grenswacht, daarna werd het gebruikt door enkele onderdelen van het in opbouw zijnde Nederlandse leger.

In februari vond de eerste naoorlogse ledenvergadering plaats in het houten lokaal bij de openbare school aan de Hagen. Voorzitter G.A. Ordelman deelde mee, dat de beide oude leden L. Floors en E. Bartelink hun instrumenten weer ter hand hadden genomen om Euphonia zoo veel mogelijk te steunen.’

Het vrijwel stil liggen van de muziekactiviteit in de laatste oorlogsjaren had één voordeel: er was ruim fl 1 100,- meer binnen gekomen dan er was uitgegeven.  Het kassaldo bedroeg in 1946 fl 2139,36. G. Menkhorst trad na 25 jaar af als penningmeester.  Het zal hem deugd hebben gedaan, dat hij dit voor die tijd grote bedrag naliet. Dit was niet verwonderlijk, want hij werd ons beschreven als een man die de dubbeltjes van de vereniging wel zes keer omdraaide voor hij ze uitgaf. G. Haarman, die hem opvolgde, wilde het ijzer smeden toen het heet was en stelde tijdens de rondvraag voor de contributie met vijf cent te verhogen.  Hij had echter buiten de waard gerekend.  De voorzitter tikte hem op de vingers, want een voorstel tot contributieverhoging moest ruim tevoren op de agenda van de vergadering worden aangekondigd.

Herman Menkhorst, die sinds de bevrijding als onbezoldigd onderdirecteur de leiding van het orkest had, kreeg een souvenir in de vorm van een dirigeerstok en een boekenplank. De oude vraag naar een directeur van buiten de vereniging kwam weer naar voren. W. Floors vond H. Menkhorst geschikt als dirigent, maar het bestuur wilde nog geen beslissing nemen. In de najaarsvergadering werd met 36 stemmen voor, 0 tegen en 1 blanco, besloten G.J. Wideman uit Winterswijk als dirigent aan te stellen.

De voorzitter vroeg of H. Menkhorst bereid was de tweede repetitieavond te verzorgen. Deze verklaarde eenvoudig, dat het zijn plicht als lid van de vereniging was om dit te doen.
Penningmeester Haarman kreeg nu wel zijn zin.  De contributie werd met maar liefst een dubbeltje verhoogd.  Haarman bleek een voortreffelijke penningmeester te zijn. Vele jaren later riep voorzitter J. Olthof eens vertwijfeld uit: “le’j bunt zo zuunig, ie’j kunt de piern in Engeland heurn hoostn .”
In 1947 keerden H. Bartelink en W. Wedel, die door de oorlog hun functie van respectievelijk voorzitter en secretaris niet hadden kunnen uitoefenen, terug op hun post.
Het was de bedoeling dat jaar aan een concours mee te doen, maar het kwam er niet van. Wellicht had men de handen vol aan de viering van het vijftig jarig bestaan van de vereniging.

Het jeugdorkest 1957

Het jeugdorkest 1957

In het blad van de federatie stond een recensie van de uitvoering die Euphonia in 1955 gaf.
“Na de pauze was het de beurt aan het jeugdorkest om te tonen wat het had geleerd. Dit jeugdorkest bestaat nog maar enkele maanden en is opgericht op initiatief van de dirigent de heer Donderwinkel en de heer H.W. Piek. Het telt 15 leden. Nadat de jongelui de jeugdmars van G.J.Hauwers ten gehorehadden gebracht deelde de heer Piek mede, dat het doel van een jeugdorkest is om jongens en meisjes muziek te leren verstaan en beoefenen. Daarop besloot het orkest met de ouverture Bloeiende Lente zijn debuut, wat voor het publiek een grote verassing was geweest, waarvoor het met een daverend applaus dankte.”

Vlak voor het jubileum in 1957 gaf het jeugdorkest voor het eerst zelfstandig een concert.

Tamboerkorps Euphonia 50er jaren

Tamboerkorps Euphonia 50er jaren
Voorop de heer Wolzak met het KNF vaandel. vlnr. Voorste rij: Joop Bartelink, Jenne Broekgaarden, Hennie Winkelhorst. 2e rij: Gerrit Wevers, Jan Haarman, Wim Voortman, Bernhard Maas. 3e rij: Wim Floors, Roel Bergsma, Harrie Bergsma, Herman Nijland.